Евгений Иванов
Генерален мениджър „Евроконсултантс България С.А.“ АД

Магистър по европейска интеграция с над 10 години опит в сферата на консултантските услуги по проекти, финансирани от Програма ФАР, Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и др. Опит в държавната администрация и в неправителствения сектор. Работи активно в областта на реформата в публичната администрация, преки чуждестранни инвестиции, развитие на публично-частни партньорства.